Op De Schalmei is een medezeggenschapsraad ingesteld. Dit is een orgaan dat op basis van de WMS (Wet Medezeggenschaps Basisscholen) de medezeggenschap van ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Via dit inspraakorgaan kan een school invloed uitoefenen op besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in ‘het reglement Medezeggenschapsraad’.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag.

In de regel heeft de MR vier bestuursleden, welke voor iedere plenaire vergadering bij elkaar komen. Dit zijn twee leerkrachten en twee ouders.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit:

 

Ouder Eva Hoekstra voorzitter
Ouder Laura Lok algemeen lid
Leerkracht Roelie Minderhoud secretaris
Leerkracht Wilma Schotanus algemeen lid

Mail: mr.cbsdeschalmei@aves.nl